Der mangler mod hos de offentlige udbydere

Politiske ambitioner kan ikke stå alene

 

–Hvis det danske samfund vil skubbe en bæredygtig udvikling af byggeriet fremad, så er det nødvendigt, at den indkøbspower, det offentlige har, bliver aktiveret. De offentlige udbud er derfor omdrejningspunktet, hvis vi vil skabe innovation på området, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

Han sidder på en bænk i den æresbolig, som brygger J. C. Jacobsen lod opføre i 1853. Boligen fungerer i dag som Carlsberg Akademi og er placeret så at sige på kanten af en af Danmarks største byggepladser, Carlsberg Byen. I to dage, 8. og 9. juni, var det netop byggeri, vel at mærke bæredygtigt byggeri, som branchens frontløbere endevendte. Alt sammen under overskriften SUSTAINABLE BUILD. Hvordan får vi mere af det? Hvem trækker læsset? Hvornår sker der noget?

SB DAY1  (40 of 47)LR

Områder under lup

SUSTAINABLE BUILD er et samarbejdsprojekt mellem Industriens Fond, Dansk Arkitektur Center og Grøn Omstillingsfond og er udviklet i samarbejde med Leaderlab. Projektet baserer sig på partnerskaber med bl.a. Pension Danmark, NCC, Region Midtjylland, Vugge til Vugge, Henning Larsen Arkitekter, Dansk Byggeri og Green Building Council. Se mere på www.sustainablebuild.dk

Tre områder kom under lup i løbet af de to dage: udbuds- og samarbejdsprocesser, sundhed og indeklima samt materialeviden og sporbarhed. Op til arrangementet havde 57 virksomheder fremsendt innovative forslag, fordelt på de tre emneområder, og ti af dem fremlagde i løbet af de to dage konkrete forslag, som ville kunne føre til mere bæredygtighed i byggeriet. Forslagene blev endevendt og yderligere konkretiseret. Kun fremtiden kan vise, om forslagene har en gang på jorden!

SB DAY1 PRE (11 of 16)LR

Presset på økonomien

Sammen med kontorchef Elinor Bæk Thomsen udgør Martin Manthorpe formandskabet i den gruppe, der det seneste år har analyseret udbuds- og samarbejdsprocesser.

–Mange offentlige udbydere er presset på økonomien og skal levere ud fra præcist definerede nøgletal, og det hæmmer selvfølgelig lysten til at eksperimentere og turde gøre andet end det, man er vant til. Så man gør, som man gjorde i sidste uge, og dermed går udviklingen jo i stå, siger Martin Manthorpe.

 

De private rykker

Han er overbevist om, at bæredygtigt byggeri ikke desto mindre totalt set vinder frem – simpelthen fordi markedet efterspørger det.

–De store aktører på det private marked er dygtige til at bringe deres ambitioner frem, og meget ofte peger ambitionerne i en bæredygtig retning. Vi oplevede det selv i NCC, da vi for Pension Danmark opførte Gladsaxe Company House (hvor NCC i Danmark selv har til huse, red.). Byggeriet har opnået den suverænt højeste DGNB-certificering og er et eksempel på fremtiden bæredygtige kontorbyggeri. I øjeblikket rykker de private aktører ganske enkelt hurtigere end de offentlige, når det gælder bæredygtigt byggeri, og udbudsmodeller er ikke altafgørende på det private marked. En række investorer mærker tydeligt, at nybyggeri, hvor bæredygtighed er tænkt ind fra begyndelsen, står stærkt i markedet både nu og på længere sigt, vurderer Martin Manthorpe.
SB DAY2 (47 of 57)LR

Ny udbudspolitik

Den danske byggebranche føler sig overbevist om, at vejen til mere og bedre bæredygtigt byggeri går gennem en ændret holdning til udbud, og som Martin Manthorpe ser det, er en ny og mere modig eksekvering af den gældende udbudslov helt afgørende for bæredygtigt byggeris fremtid.

–Det er selve eksekveringen af de politiske visioner, der ikke udnytter loven, pointerer han.

–Der er en bredere forståelse på vej hos dem, der udbyder opgaver, når det gælder værktøjer som udbud og konkurrence, og værktøjerne er meget centrale størrelser, hvis vi skal videre, siger han vel vidende, at forståelse alene ikke gør det.

–Men udbyderne skal ha mere mod til at prøve noget nyt af i en række konkrete udbud, hvor man fx spørger markedet på en ny og anderledes måde og måske ligefrem ser dét som et projekt i sig selv. Jeg fornemmer, at der breder sig en forståelse af, at hvis man vil ha de politiske ambitioner omkring helhedstænkning og totaløkonomi til at afspejle sig i markedet, kræver det, at embedsværket får lidt større frihedsgrader og den vej rundt bliver stimuleret til at gå nye veje. Embedsværket spiller jo en afgørende rolle, når en politisk vision skal omsættes til et konkret udbud, som markedet kan forholde sig til, siger Martin Manthorpe.

–Mange udbud er lidt vel firkantede og levner ikke det store råderum til den, der vil byde ind, slutter han.

 

 

Statements fra SUSTAINABLE BUILD arrangementet:

SB DAY1  (47 of 47)LR

Elinor Bæk Thomsen, kontorchef Region Midtjylland

–Der vil gå lang tid, før vi for alvor rykker os på udbudspolitikken i forhold til konkret at få mere bæredygtighed ind over, men reelt kan vi som ansatte i det offentlige system faktisk gøre en del selv.

­Det gælder om at få fokus på noget, vi kan gøre her og nu inden for den eksisterende lovgivning. Vi skal ikke finde på nye løsninger. Vi skal blot få de løsninger, vi allerede kender, mere i spil.

–Mange små og mellemstore virksomheder har i dag udviklet løsninger, som de ikke kan få solgt. Kunne vi få de virksomheder involveret, ville vi få mere miljøvenligt byggeri, udvikle branchen og skabe noget forretning for virksomhederne.

En af forklaringerne på, at det tilsyneladende går lidt trægt, er, at de mange regler på området fører til, at der er meget kontrol og en hel del lovgivning på området. Systemet er stift, og det bliver også opfattet som mere stift, end det måske er. Så i SUSTAINABLE BUILD ser vi på, om der er områder, hvor vi kan bløde op og alligevel nå i mål.

–Måske har bygherren ikke altid overblikket, som gør, at man som bygherre kan stille de rigtige krav, og derfor får man i nogle tilfælde ikke det, man troede, man spurgte efter. Man havde en række visioner med et projekt, og det oversætter man så til nogle krav, der bunder i det, man selv – eller en rådgiver – véd, og resultatet ender så med at blive skuffende.

 

SB DAY1  (39 of 47)LR

Mikkel Kragh, programchef DAC & BUILD

–Successen er hjemme, når aktørerne i SUSTAINABLE BUILD ændrer den måde, de arbejder på og den måde, de samarbejder på, så det har en positiv effekt for virksomhederne og for samfundet. Vi kan skabe rammerne og bringe folk sammen. Det medvirker forhåbentlig til at nedbryde de barrierer, der normalt bliver opfattet som begrænsende.

–Vi har hele værdikæden repræsenteret under de to dage på Carlsberg Akademi, man taler sammen på nye måder, og formålet er, at alle skal vinde ved at gøre deres arbejde på en ny måde.

–Begrænsningerne opstår ofte i kølvandet på den måde, aftaler stykkes sammen på. Man agerer inden for nogle rammer, der ikke giver mulighed for at tænke i helhedsløsninger. Vi vil helst ha, at folk glemmer rammerne og tænker mere på løsningerne og skaber samarbejdsformerne, der kan få det til at lykkes.

–SUSTAINABLE BUILD er ikke en samtalesalon – det er et handlingsorienteret projekt. Du kan sige, at vi hejser flaget, og det kan politikerne jo også godt se.

 

SB DAY2 (48 of 57)LR

Vibeke Grupe Larsen, bæredygtighedschef, NCC

–Vi skal tænker de forskellige processer ud fra en cirkulær forståelse – ikke ud fra en lineær. Når vi taler udbud og bæredygtighed, er det jo faktisk sådan, at vi kan læne os op ad den nye udbudslov, der giver mulighed for at tænke socialøkonomi ind i forhold til offentligt byggeri, og måske kan det også inspirere i det private byggeri.

–Et godt redskab kan være en egentlig markedsdialog på tværs af kompetencegrupper, og dialogen skulle meget gerne føre til konkrete input om fx funktionskrav til et byggeris bæredygtighedsmål. Og måske kan det også føre til, at uklare mål og krav bliver enten skærpet eller afklaret.

 

SB DAY1  (6 of 47)LR

Torben Møger Pedersen, adm. dir., Pension Danmark

–Pension Danmark er partner i SUSTAINABLE BUILD, fordi vi som investor i byggeri og infrastruktur føler et ansvar for

at skabe bæredygtige og sunde bygninger, og i de seneste år har alle vores nybyggerier været certificerede efter bæredygtighedsstandarder, typisk DGNB, og Gladsaxe Company House, udviklet af NCC, er den første platinium certificerede kontorejendom i Norden. Og vi fortsætter: Fra og med i år skal alle vores nye boligbyggerier certificeres efter samme høje standarder.

–Mit eget bud de kommende års udvikling fsva. bæredygtighed går på, at sundhed, indeklima, trivsel og produktivitet i bygningerne bliver noget, vi kommer til at fokusere på. Kald det byggeriets totalværdi, og jeg tror, Norden kan bringe sig selv i front på de nævnte områder.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: DAC

Comments are closed.