HOVEDSTADS-OMRÅDETS GRØNNE VÆKSTSPRING

Konference den 23 januar 2012

Læs artikler om dagen:
Stor rummelighed, store sko og store hjerter.
Vækstspring kræver nytænkende entreprenører.
Sæt stenene rigtigt sammen.
Grønne investeringer som vækstmotor for København
Bæredygtige storbyer kender sine græsrødder
Klimavisioner svirrer i København

Se og download billeder fra dagen.

 

Hvad handlede konferencen om:

København vokser i de kommende år, og byen er på vej til at blive en åben og bæredygtig metropol med hele Øresundsregionen som opland.

Vores hovedstad er kendt som en af de mest miljøvenlige storbyer i verden. Vandkvaliteten i havnen er forbedret og vedvarende energi, fjernvarme og cykeltransport prioriteres højt. 

Den næste store udfordring er at gøre byen åben og inkluderende. Samtidig skal der være plads til flere byboere og en stadig mere intensiv trafik. 

Hovedstadsregionen vokser og udvikler sig, og den skal være både miljømæssigt og socialt bæredygtig – også på den lange bane. En række af de største infrastrukturprojekter i byens historie er skudt i gang. Hvor er vi lige nu? Og hvordan når vi målene?

På konferencen sætter vi gennem foredrag og workshops fokus på:

Byens igangværende infrastrukturprojekter og nye tekniske gennembrud. Hovedstadsregionens ny klimastrategi 2025, der bl.a. omfatter beredskab mod de igangværende klimaforandringer. De 29 kommuner og Region Hovedstadens fælles klimamålsætninger. Nye forretningsmodeller for de kommende års store anlægsprojekter. Digitalisering af planlægningen og simulering af gravearbejde og trafikafvikling. Afvandingsprojekter. Hvordan de kommende års projekter kan koordineres og samtænkes i forhold til Hovedstadsregionens sociale, trafikale, klimamæssige udfordringer.

Program

Moderator Mikael Kamber

08:45 Registrering og let morgenmad

09:30 Martin Manthorpe, NCC,
byder velkommen

09:40 Visionerne for København
v. Overborgmester Frank Jensen
En gang formodede de fleste, at en miljøvenlig samfundsudvikling ville begrænse den økonomiske vækst. Det har vist sig, at det stik modsatte gør sig gældende. Grøn vækst kan virkelig sætte skub i økonomien og samtidig hæve vores livskvalitet. Ikke mindst byerne er afgørende for den grønne udvikling og vækst. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byerne, og byerne er både kilden til størstedelen af verdens vækst og størstedelen af verdens CO2-udledning. En bæredygtig verden må derfor tage udgangspunkt i bæredygtige byer. København vil gerne udbrede kendskabet til de grønne løsninger, som vi selv bruger, og som danske forskere og virksomheder udvikler og producerer.

10:00 Klimastrategi mod 2025
v. Borgmester Thomas Lykke Pedersen,
Fredensborg Kommune, tovholder for udarbejdelse af klimastrategien for de 29 kommuner i KKR Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden

Den nye regionale klimastrategi skal gøre hovedstadsregionen til landets mest klimaberedte og energieffektive region – baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse. Strategien skal danne grundlag for konkrete handlinger på tværs af administrative grænser og samle kommuner, region og andre relevante aktører om en fælles klimaindsats på bl.a. energi-, vand- og transportområdet. Politikere i Regionsrådet og Kommunekontaktrådet (KKR) i Hovedstaden har netop nu udspillet i høring.

10:30 From house to stage to street: culture as the engine of civic life
v. Andrew Todd, architect, writer, musician, principal of Studio Andrew Todd architects and scenographers, Paris and London
Cities are places for people to do business, to work, to dwell, to share the necessary infrastructure of life. They are also the places where human communication reaches its highest, most complex expression – both in the everyday modes of telling, showing, moving and making, and in the more concentrated forms of the same which we can call ‘culture.’ The city exists, thrives and evolves only if there is a dynamic balance between its forms and the human manifestation it both shelters and expresses. How, then, should we make buildings for this? To last a hundred years or for a day?


11:00 Pause

11:15 Hvordan får vi vandet og CO2 ud af byen?
v. Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal
Københavns Kommune har sat sig det ambitiøse mål at blive CO2-neutral senest i 2025, men samtidig er Kommunen også realistisk. Voldsomme skybrud i 2011 har sat klimatilpasning højt på dagsordenen. Borgmester Ayfer Baykals indlæg vil sætte fokus på disse to tilsyneladende modstridende dagsordener og vise, hvordan de sammen kan være med til at skabe en bedre by at bo og arbejde i.

11:35 Carl Emil Petersen, Ulige Numre synger ’København’

11:45 Debat og film

12:30 Frokost

13.30-14.10 Workshop 1, 2,3,4 og 8
14.10-14.20 Skift til anden workshop
14.20-15.00 Workshop 1, 5,6,7 og 8

15.00 Pause

15.15  De nye pionerer i byen
v. Tania Ellis
Infrastrukturprojekter og nye tekniske gennembrud er nødvendige for at sikre en miljøvenlig storby. Men det er også nødvendigt at aktivere, inddrage og understøtte borgernes engagement i arbejdet på at skabe en bæredygtig metropol. For vi har også brug for social innovation – en innovationskraft, der ofte starter med initiativer fra engagerede borgere og sociale entreprenører. Hvem er De Nye Pionerer, hvad kan vi lære af dem, og hvordan kan de blive en del af bestræbelserne på at gøre byen åben og inkluderende?

15.45 Afslutning og netværksdrink

Programmet bliver løbende opdateret.
Tilmeldte får automatisk tilsendt det færdige program.
Hent programmet som pdf her

Workshops

Vejen til den klimaberedte og energieffektive hovedstadsregion
v/ Hovedstadsregionen
I forbindelse med klimastrategien for hovedstadsregionen vil der blive sat en række initiativer i gang inden for fem spor: 1) En klimaberedt region, 2) Klimavenlig transport, 3) Omstilling af energisystemet, 4) Energieffektive bygninger og 5) Klimavenligt forbrug og indkøb. I workshoppen sætter Thomas Lykke særligt fokus
på de strategiske satsninger i klimastrategien: Førende elbilregion og sammenhængende energisystem. Efter et kort oplæg vil spørgsmål som f.eks. disse kunne debatteres: Hvor er de største implementeringsmæssige udfordringer for Regionen? Hvordan ser deltagerne, at kommunerne bedst kan støtte op om strategien? Hvor skal den enkelte kommune starte? Hvad kan virksomhederne konkret gøre for at bidrage?

Oplægsholder:
Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, tovholder for udarbejdelse af klimastrategien for de 29 kommuner i KKR Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden

Skybrudsplanen for København 
v. Teknik- og Miljøforvaltningen København
København blev i sommeren 2011 ramt af flere omgange alvorligt skybrud. Det har sat gang i planlægningen i København, hvor en ny skybrudsplan skal være med til at sikre byen mod alvorlige skader. Det handler både om et bedre beredskab og en helt ny måde at håndtere regnvand på. Det er ikke uden udfordringer, og på denne workshop ser vi på nogle af dem og indbyder deltagerne til at komme med deres bud på, hvordan man skybrudssikrer en storby som København.

Oplægsholder:
Jan Rasmussen og Lykke Leonardsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune

Årstider som design 
v. Henning Larsen Architects
Bæredygtighed kan ikke reduceres til en teknisk tilføjelse. Naturen er en medspiller, og dagslyset er et af de vigtigste virkemidler, når man skal designe bæredygtigt byggeri – og det giver ikke mindst smukkere bygninger og byer. I workshoppen vil der blive diskuteret og vist eksempler på, hvordan teknik og æstetik kan gå hånd i hånd. Paramenterne er naturens struktur, byen og landskabet, geometri og balancen mellem lys og skygge, sol og vind.

Oplægsholder:
Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects

Varmeplan Hovedstaden 
v. Københavns Energi
I 2009 offentliggjorde CTR, VEKS og KE ‘Varmeplan Hovedstaden’ med fokus på den fremtidige varmeforsyning i hovedstadsområdet frem til 2025. Konklusionen var, at det er teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt med betydelige mængder vedvarende energi og en markant reduktion af CO2-udslippet. I 2011 fulgte selskaberne op med ‘Varmeplan Hovedstaden 2’, som giver et samlet bud på, hvordan man kan opnå CO2-neutralitet i 2025. Det vil kræve betydelige investeringer i bl.a. ny produktionskapacitet og varmenettet. Varmeselskaberne skal nu beslutte, hvilke tiltag man vil gennemføre. Alle tiltag vil betyde stor aktivitet i Københavnsområdet og være et væsentligt bidrag til udviklingen af fremtidens energisystem og til grøn vækst.

Oplægsholder:
Astrid Birnbaum, Forsyningsdirektør, Københavns Energi

Offentlig-privat innovation giver grøn vækst
v. Gate 21
Der er stadig mere politisk fokus på energibesparelser og vedvarende energiformer i kommunerne. Det store kommunale marked er i forandring, og det vil accelerere i de kommende år.
Private aktører kan gennem offentlig-private innovationsprojekter være med til at udvikle det kommunale marked – de kan få bedre kendskab til kommunale behov og de kan udvikle koncepter og produkter sammen med de kommunale kunder. Hvis altså viljen, rammerne og kompetencerne er til stede.
Hvad er de potentielle fordele og barrierer for private aktører i offentlig-privat klimainnovation? Hvad skal der til, for at det virker? Hvilke krav stiller kommunerne til de private i offentlig-private udviklingsprojekter?

Oplægsholdere:
Niels Carsten Bluhme, direktør for teknik og miljø i Albertslund Kommune
Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21

Metroen som vækstgenerator 
v. Metroselskabet
I 2018 åbner 17 nye Metrostationer, og et nyt København ser dagens lys. Gamle bydele bliver tilgængelige på en nem, effektiv og bæredygtig måde, og det skaber grundlaget for nye rejser og vækst. Hør om erfaringerne fra den nuværende Metro som vækstgenerator og om forventningerne til udvidelsen.

Oplægsholder:
Andreas Egense, Cheføkonom, Metroselskabet

Mere værdi for samfundets investeringer
v. NCC Construction Danmark
Der bruges mere end 1,5 mia.kr årligt på udbudsprocesser i anlægsmarkedet, dette kan gøres mere effektivt. Samtidigt vil der kunne spares enorme summer på mere konsekvente anlægsprocesser, som det f.eks. ses i øjeblikket med trafikomlægningen ved Nørreport Stations renovering. På denne workshop ser vi på hvordan vi kan få mere ud af samfundets ressourcer ved udbud og anlægsarbejde.

Oplægsholder:
Søren Witt Andersen og Claus Ekstrøm, NCC Danmark

København år 2112 
v. House of Futures
Gennem det sidste år har House of Futures gennemført en scenarieproces for 150+ danske og internationale eksperter og ’visionaries’ inden for bæredygtighed i projektet ’In 100 years – starting now’. Et projekt, som har inviteret til nye tværfaglige samtaler om, hvad et bæredygtigt samfund er og skal være på lang sigt. På workshoppen får du indblik i processen og resultaterne – og ikke mindst mulighed for selv at deltage i det fremtidsorienterede eksperiment. Vi præsenterer også to helt unikke billeder af København om 100 år.

Oplægsholdere og facilitatorer:
Søren Steen Olsen, Gitte Larsen og Steen Svendsen, fremtidsforskere, samt Inga Gerner Nielsen og Madeleine Kate McGowan, Performance artists, House of Futures

Praktisk:

Tid:
23. januar 2012
kl. 8.45-16.00

Adresse:
Co-Create Construction
c/o NCC
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup

Pris:
Gratis adgang
(maks. 200 pladser)
– så hurtig tilmelding anbefales.

Tilmeldte får automatisk tilsendt det færdige program.

Tilmelding med navn, firma og kontaktdata senest
den 18. januar 2012 på:
info@cocreateconstruction.dk

Konferencepartnere:

Københavns Kommune, Københavns Energi, Henning Larsen Architects, Gate 21, Metroselskabet, NCC.

partnere

Comments are closed.