Fæld, brug, byg og plant noget nyt. Træ kan blive fremtidens byggemateriale

–Vi har brug for en nuanceret forståelse af træ som byggemateriale. Og politikerne har i høj grad behov for at vide noget mere om træ, siger direktør i Træinformation, Mikael Koch.

Han er medunderskriver på et debatindlæg i dagbladet Licitationen, hvor han sammen med otte andre fagfolk gør rede for, hvordan byggebranchen med fordel kan gå i gang med for alvor at bruge træ som byggemateriale. Baggrunden for debatindlægget er, at sten og grus som dansk råvare snart risikerer at blive en mangelvare.

–Træ er det eneste fornyelige byggemateriale, vi har. Du fælder det, bruger det og planter et nyt. Politikerne har ikke indset, at det ikke længere er nok blot at reducere vores samlede CO2-udslip. Vi skal også til at indfange CO2. Når du indbygger træ i nye huse, indlagrer du CO2 i al den tid, bygningen står, og der mangler politisk forståelse for at kigge nærmere på den mængde ressourcer, vi bruger for at bygge. Den proces ville kunne være en del af nøglen til at nå klimamålene. Lagring af CO2 er ganske enkelt en del af sådan en nøgle, vurderer Mikael Koch, som opfordrer byggebranchen til at tænke nyt – og i nye materialer.

Tomme grusgrave

–Mængden af de ressourcer, som bruges i betonen, er begrænset, og der er stor fornuft i, at der af miljøhensyn nu ikke længere må graves grus op fra bunden af Øresund. Grusgravene omkring København er også ved at være tomme. Og som Dansk Byggeri siger, så giver det ikke mening hverken økonomisk eller miljømæssigt at hente grus i udlandet.

–Ser man på klimamålene, vejer beton godt til i regnskabet. Hvis du fx måler på en bolig over et forløb på 120 år, så bruger vi flere ressourcer på at opføre bygningen og fremstille materialerne til den, end vi gør til at drifte bygningen i 120 år. Området er ureguleret, og en SBI-rapport taler om, at hvis man udskifter de bærende betonkonstruktioner med bærende trækonstruktioner, vil man kunne opnå en CO2-reduktion på op imod 77 pct. Og udskifter man de murede konstruktioner, bliver procenten cirka 53. Bruger man træ på facaderne i stedet for det, man anvender i dag, reduceres CO2-udslippet med mellem 15 og 20 pct. Så det er i den grad de bærende konstruktioner, vi skal se nærmere på, vurderer Mikael Koch.

Brokvartererne

Han er forundret over, at træ som byggemateriale støder på modstand mange steder, for efter hans mening har træ for længst demonstreret sine kvaliteter.

–Se på brokvartererne i København – det er jo kun facadevæggene mod gård og gade, der er muret. Resten, altså etagedæk og skillevægge og tagkonstruktion er af træ, og træ er jo ikke et problem, hvis det blot er beskyttet. Ingen bekymrer sig  om holdbarhed og brand, når talen falder på brokvarterernes huse. I et fremtidsperspektiv skal man kunne se for sig, at en tagkonstruktion af træ sådan set blot kan fortsætte ned i væggene, og at en bygning domineret af træ ikke nødvendigvis ligner et træhus. Både inde og ude kan man jo vælge det udtryk, man ønsker, forklarer Mikael Koch.

Gør det nemt

Myndigheder og politikere kunne efter hans mening gøre langt mere for at fremme træ i byggeriet.

–Vi skal sørge for, at der er de anvisninger og håndbøger, som er nødvendige for at kunne bygge i træ – og gøre det nemt. Men der er også en stor udfordring i at få bygherrerne til at se mulighederne i det at bygge i træ. Der er jo en masse fordomme om træ, selv om det i virkeligheden har været et dominerende byggemateriale i flere hundrede år, siger han og sender et par forslag videre til politikerne.

Metodefrihed

–I Sverige, Finland, Frankrig og Canada gør man via bygningsreglementerne noget aktivt for at fremme brugen af træ, og en ny rapport fra EU råder også til, at byggesektoren fokuserer mere på træ som byggemateriale. Vi kunne godt se for os, at vi fik mere metodefrihed i forhold til bygningsreglementet herhjemme. At det blev lettere at kaste sig ud i at bruge nye byggematerialer, også fordi vi jo reelt ikke ved, hvad fremtiden bringer, når det  angår begavede opfindelser og optimeret brug af forskellige konstruktioner. Vi ser for os, at man i bygningsreglementet skal begynde at stille krav til, hvor stor miljøpåvirkningen må være i en bygning. Det vil sige, man skal foretage en livscyklusanalyse, og det kunne man passende øve sig på i det, jeg vil kalde en frivillig bæredygtighedsklasse. Man skal blot sikre sig, at livscyklusanalysen bliver gennemført, og at der bliver lagt grænseværdier ind, så der bliver konkrete mål at arbejde hen imod. Det vil tvinge branchen til enten at bygge mere optimalt eller at vælge et andet materiale. Træ er så en nem måde at komme videre på, men måske finder kvikke hoveder på noget helt tredje, siger Mikael Koch.

Træets fordele

Først i november blev der holdt en stor trækonference i Dome of Visions på havnen i Aarhus, og her drøftede fagfolk fra alle grene af byggebranchen træets muligheder. En af praktikerne på konferencen, sektionschef Jens Thamdrup fra NCC, siger, at træ er et materiale, som branchen skal kunne håndtere på lige fod med andre materialer.

–Hvert materiale har sine fordele og begrænsninger, som må vurderes i hvert enkelt tilfælde og med udgangspunkt i det konkrete projekts forudsætninger.

Træ kan være en fordel i visse projekter. Det kræver blot, at kravene til byggeriet er forenelige med trækonstruktioners egenskaber, og vi hilser det også velkomment med et alternativ til beton, som i det nuværende marked har udviklet sig til en flaskehals. Vi bidrager i det hele taget gerne til en mere bæredygtig kurs, og i den sammenhæng er en fornybar ressource som træ et særdeles godt tiltag, vurderer Jens Thamdrup.

Begejstret stadsarkitekt

Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus deltog også i konferencen, og han ser gerne, at Aarhus som by og kommune bringer alle sine kompetencer i spil, når det drejer sig om at fremme træ som byggemateriale.

–Universitetet, tegnestuer, ingeniører og mange andre ville kunne bidrage, og måske kunne der med afsæt i Dome of Visions blive skabt et egentligt center, som skal fremme træbyggeri i Danmark, siger stadsarkitekten i Aarhus.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO og ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN / NXT

Comments are closed.