Aarhus har bred opbakning til de ambitiøse klimamål

23 partnerskaber er allerede på plads

Download artikel.

Jacob Bundsgaard (A) er forholdsvis ny på posten som borgmester i Aarhus, og han har ikke en arbejdsdag, uden at visionen for fremtidens Aarhus strejfer hans kalender. Fx det ambitiøse klimamål om at kommunen i 2030 ønsker at være CO2-neutral. Klimamålsætningen er sammen med bl. a. byudvikling, bæredygtighed og vugge-til-vugge-filosofien på programmet ved konferencen i Isbjerget 6. juni 2012.

-Aarhus har et godt samarbejde med områdets erhvervsliv og vidensinstitutioner fx om byens klimaindsats. På nuværende tidspunkt har Aarhus indgået 23 klimapartnerskaber med virksomheder og videninstitutioner.  I partnerskaberne er der fokus dels på den enkelte virksomheds egen klimaindsats, dels på at udvikle fælles projekter, som skal bidrage til at mindske CO2-udslippet. Et konkret eksempel er, at 11 virksomheder i Skejby-området er gået sammen om først at undersøge medarbejdernes transportvaner og derpå at ændre disse til mere CO2-venlige vaner bl.a. ved at stille el-cykler til rådighed, siger Jacob Bundsgaard (A).

På vej mod 75.000
Borgmesteren udtrykker sig meget konkret, når talen falder på de konkrete udfordringer, som tegner sig, når man på blot 18 år vil øge indbyggertallet med 75.000.

-I vores klimaplan 2012-15 er visionen om CO2 neutralitet i 2030 fastholdt, og for at nå målet er det afgørende, at virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner arbejder på tværs af kommune- og landegrænser, siger Jacob Bundsgaard.

Klimaplanen baserer sig på fem strategiske hovedspor. De angiver retningerne for, hvordan Aarhus vil håndtere de konkrete udfordringer overfor.

-For det første skal andelen af fossile brændsler i el- og varmesystemet reduceres.  For det andet skal der ske en effektivisering af energiforbruget i byens bygninger og boliger.  For det tredje skal der ske en energieffektivisering af transportområdet. I dag udgør transport  en tredjedel af CO2-udledningen i Aarhus, og det forventes at stige med yderligere 10 pct. frem mod 2030, hvis det nuværende trafikmønster fortsætter, og byen vokser med 75.000 flere borgere.  For det fjerde skal der udvikles et mere intelligent energisystem, hvor der er et dynamisk samspil mellem el-system, fjernvarmesystem og transport gennem måling, styring og automatik. For det femte har klimaplanen fokus på vigtigheden af, at områdets mange virksomheder inden for cleantech udnytter de eksportpotentialer, der er bl.a. på det kinesiske marked, under streger Jacob Bundsgaard.  

Kombinationen
Aarhus er som kommune meget opmærksom på, at det kræver målrettet arbejde at kombinere byudvikling med vækst og klimaudfordringer.

-I Aarhus er den generelle erhvervspolitiske indsats og klimaindsatsen afstemt. Hensigten er at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for private og offentlige virksomheder. Et konkret eksempel inden for energiområdet er etablering af Navitas på de Bynære Havnearealer, hvor virksomheder, studerende og forskere med fokus inden for energi skal kunne mødes og sammen udvikle innovative løsninger. I klimaindsatsen er der fokus på at gennemføre en række konkrete demonstrations- og udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner. Det skal bidrage til både at mindske CO2-udslippet og sørge for en høj forsyningssikkerhed. Men det skal også bidrage til at udvikle innovative løsninger, siger borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard.     

Tekst: Søren Egert
 

Comments are closed.